مدیران ارشد

null

مهندس ریبوار نصرتی

مدیر عامل
null

مهندس سعید نجفی

رئیس هیئت مدیره
null

مهندس مهدی رهی

عضو هیئت مدیره
null

مهندس اکبر کاظمی

عضو هیئت مدیره
× ?How can I help you