اقدامات محیط زیستی

ما در اکسیر آسو، علاوه بر مسئولیتمان در قبال منابع انسانی و جامعه ای که در آن زیست میکنیم، در مقابل محیط زیست هم مسئولیم و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی – از هر نوعی که باشد- را در دستورکار خودمان قرار داده ایم. پایداری و ماندگاری انرژی برای آیندگان، نیروی محرکه ما در اقدامات محیط زیستی ست که در اکسیر آسو انجام می دهیم. نه تنها در تولید محصولاتمان به این نکته توجه داریم، بلکه ارزش ها، فرهنگ و چهارچوب های سازمانی مان به عنوان یک شرکت صنایع شیمیایی بر پایه این ارزش ها بنا شده است. فرایند گرمایش کره زمین به نقطه بحرانی رسیده و یکی از دلایل این موضوع، گازهای آلاینده خروجی از دودکش های صنایع شیمیایی ست. در اکسیر آسو، ما یک اکوسیستم کامل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی را طراحی کرده و پیاده سازی نموده ایم. تکنولوژی این فرایند در شرکت اکسیر آسو توسعه داده شده و همین طور به پایین باقی ماندن قیمت محصول تولیدی هم توجه شده است. برای بهبود هرچه بیشتر این پروسه، واحد تحقیق و توسعه شرکت اکسیر آسو همواره در حال جستجو و برنامه ریزی برای دسترسی هرچه بیشتر به فرایندهای نوین کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی ست.

صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی، وظیفه تمام پرسنل اکسیر آسو، فارغ از سمت و موقعیت شغلی است. با در نظر داشتن این وظیفه همگانی، هیئت مدیره استانداردهای بالایی در جهت حفاظت از محیط زیست برای پرسنل در نظر گرفته و همواره اطمینان حاصل می کند که این استانداردها حد بالای خود را حفظ کنند.

× ?How can I help you